DPG Vision
     ประโยชน์
     ประหยัด
     ประสิทธิภาพ
     ปลอดภัย
     ประกันความพึงพอใจ
   DPG Policy
   DPG Security
     บทบาทและหน้าที่ รปภ.
     หลักสูตรการอบรม รปภ.
     ภาพการฝึกอบรม รปภ.
     อำนวยการด้านจราจร
     การปฏิบัติงานเชิงรุก
     ปฎิบัติตามคำสั่งผู้ว่าจ้าง
   DPG Service
     สถานที่พักอาศัย
     บริษัท
     โรงงานอุตสาหกรรม
   DPG News
   DPG Client
   DPG Brochure
   DPG Contact
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
25 สิงหาคม 2559
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
    DPG เต็มใจให้บริการ ด้วยทีมงานทักษะดี มีมาตรฐานสากล

 ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ DPG Security เต็มใจให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อผลสัมฤทธิ์ในธุรกิจของท่าน "ความปลอดภัยของท่าน คือ งานอันสำคัญยิ่งของเรา"   

    ประวัติและความเป็นมาของบริษัท
 DPG จดทะเบียนเป็นบริษัท เพื่อประกอบธุรกิจ 

 ให้บริการรักษาความปลอดภัย 

บุคคล สถานที่ และทรัพย์สินต่างๆ
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
รวมทั้งบริษัท ห้าง ร้านต่างๆ

 
บริหารงานโดย...  คุณสุทนต์  มีชัยดี  
            

ผู้มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจนี้มากว่า 10 ปี
และมีทีมงานบริหารที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
ในการร่วมกันดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ 
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3,000,000 บาท
 
 DPG มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพ รปภ. 
 

    นโยบายการพัฒนาและปรับปรุงงานด้านการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการคัดสรรและว่าจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ได้รับการฝึกฝนอบรม ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นมาตรฐานสากล เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการณ์ในปัจจุบัน 

    จากประสบการณ์ของผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ในงานด้านการรักษาความปลอดภัยมาเป็นอย่างดี และได้ดำเนินการปฐมนิเทศ ฝึกอบรมให้ความรู้ ทักษะต่างๆ แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคน โดยเน้นตามแนวนโยบายของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

 
 DPG มีประสิทธิภาพ รปภ. เป็นที่มั่นใจให้แก่ลูกค้าเสมอ 
 
      การปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยของ DPG มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประทับใจ และได้รับคำชมจากลูกค้าเสมอ

      ทั้งนี้ บริษัท ดวงพรดี กรุ๊ป (2002) จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับโอกาสร่วมดำเนินธุรกิจเคียงข้างไปกับท่าน ด้านการให้บริการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน 

       DPG ขอรับรองว่า จะปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยด้วยความตั้งใจ มีความสุภาพเรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ กล้าหาญ อดทน เพื่อผลสัมฤทธิ์ในธุรกิจและตรงตามเป้าหมายของท่าน
    วัตถุประสงค์และลักษณะธุรกิจของบริษัท
การจัดตั้งบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อ...

        ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการรักษาความปลอดภัยทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายที่จะให้บริการครอบคลุมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา ฯลฯ
 


บริษัท ดวงพรดี กรุ๊ป (2002)จำกัด เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

        ด้านการสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่
            ให้บริการรักษาความปลอดภัย และ

        ด้านการจัดหาพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อตอบสนอง
            การพัฒนาธุรกิจของภาคอุตสาหกรรม

     โดยตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญและมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเจ้าของกิจการให้ลดขั้นตอนการทำงานในด้านการสรรหาบุคลากร ลดค่าใช้จ่าย และแก้ปัญหาด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล
 สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ :

247/8  ถนนบางแสนล่าง  ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี  20130
โทร. 038-391822, 081-7614435 
โทรสาร. 038-391448สำนักงานสาขา สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ที่ :

เลขที่ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลิง   อำเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี 18140
โทรศัพท์ :   036-200859, 081-7614435
โทรสาร
:    036-200860


เปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.30 น


ติดต่อทางอีเมล์ :

    อุปกรณ์มาตรฐาน รปภ.
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ DPG ต้องแต่งเครื่องแบบโดยคำนึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีมาตรฐาน รปภ.ตามนโยบายของบริษัท 
อีกทั้งต้องมีอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบ และเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการรักษาความปลอดภัยแก่ลูกค้า
อาทิเช่น ไฟฉาย เสื้อกันฝน รองเท้าบูต วิทยุสื่อสาร จักรยาน ใช้กระบองไม้สั้นเป็นอาวุธประจำกาย
 
อุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ การทำประวัติเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
    การปฏิบัติหน้าที่ รปภ. ตามคำแนะนำของผู้ว่าจ้าง
    รปภ.ปฏิบัติงานและอำนวยการด้านจราจร
    รับสมัครงาน รปภ.
 รับสมัครงาน 
 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหลายอัตรา มีรายได้ดี พร้อมที่พัก และสวัสดิการ

DPG ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคคล
        ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนั้น จึงกำหนดคุณสมบัติและ
        หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนี้


  1. ชาย/หญิง มีอายุ 18-45 ปี บุคลิกภาพดี มีความสุภาพเรียบร้อย
  2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ
      หรือเอกชนให้การรับรอง
  3. มีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  4. เป็นบุคคลมีที่อาศัยเป็นหลักแหล่ง มีเอกสารทางราชการรับรอง
      เช่น บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ฯลฯ
  5. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ประวัติอาชญากรตามฐานข้อมูลของ
      สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  6. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษ ของมึนเมาอย่างอื่นหรือดื่มสุราเป็นประจำ
  7. ต้องมีบุคคลที่น่าเชื่อถือเป็นผู้รับรองและค้ำประกันในการทำงาน
  8. ต้องทำประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อให้ตำรวจตรวจสอบได้
  9. ต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพในการรักษาความปลอดภัย
      ตามหลักสูตรปฐมนิเทศ


  สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร. 038-391822, 081-7614435 

 

  Contract us
  •   DPG Office : 247/8 Bangsaenlang Road T.Saensuk A.Muang Chonburi 20130 Tel. 038-391822, 081-7614435
  DPG
  •   Vision
  •   Policy
  •   Security
  •   Service
  •   News
  •   Client
  Standard   Rate/Payment
Copyright by dpg2002-security.com
Engine by MAKEWEBEASY